Agenda - Art 2030, For framtiden! 
ÅPEN UTLYSNING ETTER VERKER! Send inn søknad!

Verkserien Agenda - Art 2030, For framtiden! åpner opp FNs 17 bærekraftsmål (Agenda 2030) gjennom kunst skapt av barn og ungdom i Norden. Framtidshåp og framtidsforestillinger gis en stemme. 

Serien settes sammen av sytten (17) verker laget av barn og ungdom. Det kan være dans, billedkunst, musikk, performance, dikt, sirkus, miljøkunst, virtuell virkelighet, lyd- og lyskunst, video, fortellinger, installasjoner osv. Med andre ord alt som kan forstås som kunst. 

Utlysningen etter verker til serien er åpen for barn og ungdom under 26 år bosatt i Norden. Unge profesjonelle, fritidskunstnere, vennegjenger, skoleklasser eller hobbygrupper innenfor hvilken som helst kunstart kan sende inn søknad. Du kan delta med et allerede eksisterende eller et helt nytt kunstverk. 

Det viktigste er at verket peker på ett eller flere av FNs bærekraftsmål som kan relatere til opphavspersonens/-personenes framtid og framtidsutsikter.

Serien presenteres i oktober 2022 i sosiale medier, på Verkserien Agenda - Art 2030s nettsider og som en samlet utstilling. Utstillingen settes opp i lokalene til Nordisk kulturkontakt i Sveaborg, Helsingfors. Om mulig skal verkserien også stilles ut ved andre av Nordisk ministerråds virksomhetssteder.

Kuratering foregår ved åpen og anonymisert innsending. I utlysningen søkes det etter verk som kan knyttes til bærekraftsmålene og ønsker for framtiden.

Økologi og likeverd er sentrale verdier i verkserien. Serien realiseres i samsvar med og i beredskap overfor gjeldende regelverk for covid-19. Med hensyn til presentasjonsform vil serien hovedsakelig vises gjennom videoopptak eller strømming, med mindre det blir vesentlige endringer i covid-19-situasjonen i løpet av året.

Det tildeles et honorar på 300 euro (før evt. fradrag av skatt) forverk som velges ut til serien. Opphavspersonen/-personene beholder rettigheter og eierskap til sine verk.

Marika Tomu Kaipainen er ansvarlig for kuratering og kunstnerisk innhold i verkserien. Verkene til serien velges ut av en jury bestående av barn og ungdom.

Søknad må inneholde følgende:

1. Verkets tittel.

2. Verkets form/oppbygging, materialer, størrelse, varighet og værbestandighet, teknisk gjennomføring og behov for opphenging/oppstilling av verket, beregnet tid til presentasjon og andre spesielle behov for realisering av verket. Vedlegg som illustrerer verket: bilder, video, lyd (lenke til f.eks. YouTube eller tilsvarende). Verkets opphavsperson/-personer er ansvarlige for å realisere verket i samsvar med denne beskrivelsen.

3. Kort beskrivelse av verket og formålet med det, sett i relasjon til ett eller flere mål i Agenda 2030 - The Sustainable Development Goals. Hvilke bærekraftsmål svarer verket på eller tar stilling til? Hvordan forestiller du deg og ønsker at framtiden skal være med disse målene? Hvordan er framtiden og framtidens liv, der det som nå oppleves som dårlig, er godt? Bærekraftsmålene finner du her.

4. Kontaktinformasjon for verket: adresse (land), telefonnummer. Ikke navn på opphavsperson/-personer.

Utlysningen etter verker avsluttes 14.6.2022 kl. 23.59.


Send søknad på e-epost med emne For the future til adresse artagenda2030@gmail.com

De fire nevnte elementene skal sendes som én pdf-fil. Resultatet kunngjøres innen 21.6.2022 på e-post (til adressen søknaden ble sendt fra).

Mer informasjon: artagenda2030@gmail.com og +358 40 137 2273.