Agenda - Art 2030 - För framtiden!

ANSÖK NU!

Agenda - Art 2030, För framtiden! är ett projekt som söker efter nordiska barns och ungas konstverk som relaterar till Agenda 2030 - FN:s program för hållbar utveckling, bestående av 17 globala mål.

Var med och ge din röst åt framtidshopp och kreativa visioner!

Alla ungdomar och barn under 26 år som bor i Norden kan ansöka. Den sökande kan vara en ung konstutövare, en professionellt verksam, en grupp vänner, en skolklass eller en arbetsgrupp som är verksam inom vilket konstområde som helst. Man kan ansöka både med ett färdigt verk eller en plan för att skapa ett nytt verk.

Det viktigaste är att verket ger en bild av den unga konstnärens/konstnärernas framtid och att verket på något vis relaterar till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling. Hur ser din framtidsvision ut?

Av alla insända förslag väljs sjutton (17) olika verk ut och de utvalda verken presenteras i oktober 2022 på sociala medier, på Agenda - Art 2030-seriens webbplats samt i form av en både fysisk och virtuell utställning. Utställningens huvudarena är Nordisk kulturkontakts galleriutrymme på Sveaborg i Helsingfors. Övriga utställningsplatser kommer att finnas runt om i Norden på de kulturhus och -institutioner som alla är verksamma under Nordiska ministerrådet.

En jury behandlar alla de insända verken anonymt. Projektet söker efter verk som är relaterade till FN:s mål för hållbar utveckling och som visar på en positiv syn på framtiden. Miljövänlighet och jämställdhet är centrala aspekter vid urvalet av verk. Vid realiseringen av utställningen tas de rådande covid-19 restriktionerna i beaktande.

Kurator Marika Tomu Kaipainen ansvarar för kuratering och det konstnärliga innehållet. Valet av verk görs av en jury som består av unga och barn.

En prissumma på 300 euro (0% skatt) ges till varje konstverk som väljs ut. Rättigheterna och äganderätten till verken förblir hos konstnären/konstnärerna.

Din ansökan bör innehålla följande information om verken:

1. Verkets titel.

2. Vilken typ av verk; dess material, storlek, verkets varaktighet samt dess väderbeständighet, tekniskt genomförande och möjliga behov vid en eventuell upphängning/visning av verket, verkets längd, eventuella andra specialbehov för att visa upp verket. Bilagor som ytterligare förklarar verket kan innehålla följande: fotografier av verket, skisser, videor, ljud (en länk t.ex. YouTube eller dylikt). Konstnären/konstnärerna ansvarar för verkets utförande.

3. En kort beskrivning av verket och dess syfte så att verkets relation till målen i" Agenda 2030 - The Sustainable Development Goals" framgår tydligt. Du kan utgå ifrån ett eller flera mål. Vilka mål för hållbar utveckling svarar verket på eller tar ställning till? Hur ser framtiden och framtidens liv ut? Målen för hållbar utveckling hittar du här.

4. Kontaktinformation för verket: adress (land), telefonnummer. Inga namn på konstnären/konstnärerna.

Ansökningstiden slutar 14.06.2022 kl. 23.59.

Skicka din ansökan via e-post med rubriken For the future till adressen artagenda2030@gmail.com

Skicka all behövlig information som en enda pdf-fil.

Valet meddelas senast 21.6.2022 via e-post (till e-postadressen som ansökan skickades ifrån).

Mer information: https://www.agenda-art-2030.com artagenda2030@gmail.com och +358 40 137 2273.