Janna Ratavaara

Conflict within me

Kuva: Janna Ratavaara

Teos kommentoi sitä, kuinka ihminen näkee tulevaisuutensa ja tekonsa.

Miten käytämme luonnonvaroja ja miten näemme planeetallemme aiheuttamamme haitan?

Pitäisikö meidän tehdä jotain, kuunnella ja tunnustaa aiheuttamamme haitat tai sulkea silmämme lievittääksemme ahdistustamme. Uskon, että meillä jokaisella on nämä kaksi puolta. Voimme olla naiiveja ja välinpitämättömiä sen suhteen, mutta meidän tulee kuunnella realistista puoltamme. Vaikka monet ajattelevat, ettei yksi ihminen voi tehdä mitään, mutta muutos lähtee meistä itsestämme. Lopulta valitsemme tulevaisuuden, jonka haluamme. Mitä aiomme tehdä päästäksemme hieman lähemmäksi sitä tulevaisuutta?

Ensimmäinen askel on nähdä ja kuunnella - olla läsnä.


The art work comments on how person can see ones future and actions.

How we use natural resources and how we see the harm we are doing to our planet?

Should we do something, listen, and acknowledge the harm we are causing or turn a blind eye to relieve our anxiety. I believe each of us has these two sides. We can be naive and indifferent about it, but we should listen to our realistic side. Even though many think that one person cannot do anything, the change starts from us. In the end, we choose the future we want. What we are going to do, to get a little closer to that future?

First step is to see and listen - to be present.


Konstverket kommenterar hur en person kan se ens framtid och handlingar.

Hur använder vi naturresurser och hur ser vi på den skada vi gör på vår planet?

Ska vi göra något, lyssna och erkänn den skada vi orsakar eller blunda för att lindra vår ångest. Jag tror att var och en av oss har dessa två sidor. Vi kan vara naiva och likgiltiga om det, men vi bör lyssna på vår realistiska sida. Även om många tror att en person inte kan göra någonting, men förändringen utgår från oss. I slutändan väljer vi den framtid vi vill ha. Vad vi ska göra, för att komma lite närmare den framtiden?

Första steget är att se och lyssna - att vara närvarande.Video

Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact:

janna.ratavaara@gmail.com