Kuhmon kesätanssijat

Jenna Haapalehto, Kaisa Kilpeläinen, Eeva Kähkönen, 
Elli Mikkonen, Ronja Ruskosammal 

Tartuthan käteeni? 

Kuva: Aleksi Kiirikki ja Miikka Polvinen

Keskeisiä näkökulmia tässä taideteoksessa ovat läheisten ihmisten merkityksellisyys, toiveikkuus ja se, ettei ketään jätetä.

Toivottavasti tulevaisuudessakin tukea ja apua on saatavissa helposti tarvittaessa esimerkiksi mielenterveyden ongelmiin, tai koulukiusaamiseen. Elämän hyvää perustaa luo jos lapsilla ja nuorilla olisi ympärillään tarpeeksi turvallisia aikuisia, edes se yksi, joilla on aikaa kohdata heidät yksilöinä.

Mitä hyvinvointi tarkoittaa? Miltä hyvinvointi tuntuu ja miltä tuntuu, kun asiat eivät ole hyvinvoinnin osalta hyvin? Mikä mahdollistaa hyvinvontimme? Läheiset? Terveys? Ympäristö? Elämän mahdollisuudet?

Key perspectives in this work of art are the significance of close people, hopefulness and the fact that no one is left behind.

Hopefully, in the future, support and help will be easily available if needed, for example for mental health problems or bullying at school. A good foundation for life is created if children and young people have enough safe adults around them, even the one who has time to face them as individuals.

What does well-being mean? What does well-being feel like and how does it feel when things are not well in terms of well-being? What enables our well-being? Close ones? Health? Surroundings? Life's chances?

Nyckelperspektiv i detta konstverk är betydelsen av nära människor, hoppfullhet och det faktum att ingen lämnas efter.

Förhoppningsvis kommer stöd och hjälp i framtiden att finnas lättillgängligt vid behov, till exempel vid psykiska problem eller mobbning i skolan. En bra grund för livet skapas om barn och unga har tillräckligt med trygga vuxna omkring sig, även den som har tid att möta dem som individer.

Vad betyder välbefinnande? Hur känns välbefinnande och hur känns det när det inte är bra välmående? Vad möjliggör vårt välbefinnande? Nära? Hälsa? Miljö? Livets chanser?


Video

Tanssijat, Dansare: Jenna Haapalehto, Kaisa Kilpeläinen, Eeva Kähkönen, Elli Mikkonen, Ronja Ruskosammal

Tanssinohjaaja, Dansinstruktör: Heli Lounila, heli.lounila@gmail.com, 040 524 1645 

Yhteyshenkilö, Kontaktperson: Kuhmon kaupunki/viestinnän asiantuntija Jarkko Piirainen, jarkko.piirainen@kuhmo.fi, 040 624 5472

Video: Kuvasu ja leikkaus, Film och klippning: Aleksi Kiirikki ja Miikka Polvinen

Videon musiikki, Videomusik: Peltokurki - Tummuva taivas. Yhteys: peltokurkiorders@gmail.com, Emma Kurkinen, 040 749 8645