Sigrid Dahlsten and Linn Kyllönen

For the future  

Kuva: Sofie Dahlsten

Teos näyttää joitain maailman ongelmia, mutta myös mitä voimme tehdä näille ongelmille ja ehkä kuinka ratkaista nämä ongelmat tai ainakin pienentää niitä.

Teos liittyy tavoitteeseen 1. Voit auttaa vähentämään köyhyyttä puhumalla siitä, antamalla vaatteita, tavaroita ja rahaa hyväntekeväisyyteen. Tavoite nro 2. Kenenkään ei pitäisi olla nälkäinen, jokaisen opiskelijan tulee myös aina saada ilmainen ateria, jos perheellä on rahapulaa ja lapset eivät saa illallista. Tavoite nro 14. Meille, jotka elämme veden ympäröimänä, on tärkeää pitää meremme puhtaina. Tavoite nro 13. Ilmastonmuutos on todellinen, ja meidän kaikkien pitäisi tehdä kaikkemme sen pysäyttämiseksi. Valitse planeetta ennen tarpeetonta kulutusta ja matkustamista. Tavoite nro 16. Kaikkien pitäisi elää rauhassa. Ahvenanmaan konfliktin vanhaa rauhanomaista ratkaisua voidaan hyödyntää tänäkin päivänä.

Olemme epävarmoja ja peloissamme tulevaisuuden suhteen, mutta meidän kaikkien on oltava rohkeita ja tehtävä mitä voimme. Jokainen meistä. Yhdessä voimme saavuttaa Agenda 2030:n tavoitteet.


The artwork shows some of the problems in the world but also what we can do about these problems or maybe how to solve these problems or at least make them a little smaller.

The artwork relates to goal 1. You can help to reduce poverty by talking about it, giving clothes, things and money to charity. Goal no 2. No one should be hungry. Every student should also always get a free meal if the family are short of money and the children don't get dinner. Goal no 14. For us who live surrounded by water it is important to keep our seas clean. Goal no 13. Climate change is real and we should all make everything to stop it. Choose the planet before unnecessary consumption and travelling. Goal no 16. Everyone should be living in peace. The old peaceful solution for the conflict of the Åland Islands can be used even in these days.

We are uncertain and scared about the future, but we all have to be brave and do what we can do. Each one of us. Together we can reach the goals for Agenda 2030.


Konstverket visar några av problemen i världen men också vad vi kan göra åt dessa problem, ja kanske hur man löser dessa problem eller åtminstone gör dem lite mindre.

Konstverket relaterar till mål 1. Du kan bidra till att minska fattigdomen genom att prata om det, ge kläder, saker och pengar till välgörenhet. Mål nr 2. Ingen ska vara hungrig, varje elev ska också alltid få en gratis måltid om familjen har ont om pengar och barnen inte får middag. Mål nr 14. För oss som lever omgivna av vatten är det viktigt att hålla våra hav rena. Mål nr 13. Klimatförändringarna är verkliga och vi bör alla göra allt för att stoppa dem. Välj planet innan onödig konsumtion och resor. Mål nr 16. Alla ska leva i fred. Den gamla fredliga lösningen för konflikten på Åland kan användas även i dessa dagar.

Vi är osäkra och rädda om framtiden, men vi måste alla vara modiga och göra det vi kan. Var och en av oss. Tillsammans kan vi nå målen för Agenda 2030.


Video 

sofie.dahlsten@icloud.com