Sylvia Ruusila

Mahdollisuus

Kuva: Marika Tomu Kaipainen

Teos kuvaa aikaamme, sitä, kuinka ilmasto muuttuu nopeasti ja huonompaan suuntaan. Samalla se kuvaa meidän mahdollisuuksiamme vaikuttaa tilanteeseen. Se kuvaa muutosta, tapojamme toimia ja olla.

Monet meistä tekevät töitä muutoksen eteen, mutta suurempia tekoja ja enemmän tekijöitä tarvitaan kipeästi.

Monet eläinlajit kärsivät ilmastonmuutoksesta hyvin paljon, vaikka ne eivät ole syypäitä siihen. Tämä sama pätee myös luonnon ympäristöihin, joita ilmastonmuutoksen takia tuhoutuu jatkuvasti. Ilmastonmuutos koskettaa ja tulee koskettamaan yhä useamman ihmisen arkea ja kulttuuria. Toivon, että ihmisten, luonnon sekä eläinten kärsimys vähenisi.

Yksi suurimmista toiveistani on, että tulevaisuudessa ei enää olisi puhetta ilmastonmuutoksesta tai ainakaan sen pahenemisesta, koska tulevaisuudessa kehitys olisi jo mennyt parempaan päin ja ilmastonmuutos olisi pysäytetty. Pystyisimme keskittymään positiiviseen kehitykseen.

Mahdollisuus on meidän omissa käsissämme.

The work describes our time, how the climate is changing rapidly and for the worse. At the same time, it describes our possibilities to influence the situation. It describes a change in our ways of acting and being.

Many of us are working for change, but bigger actions and more actors are urgently needed.

Many animal species suffer greatly from climate change, even though they are not the cause of it. The same also applies to natural environments, which are constantly being destroyed due to climate change. Climate change touches and will touch the everyday life and culture of more and more people. I hope that the suffering of people, nature and animals would decrease.

One of my biggest wishes is that in the future there would be no more talk of climate change or at least its worsening, because in the future development would have already gone for the better and climate change would have been stopped. We would be able to focus on positive development.

The opportunity is in our own hands.

Verket beskriver detta ögonblick, hur klimatet förändras snabbt och till det sämre. Samtidigt beskriver den våra möjligheter att påverka situationen. Den beskriver en förändring i vårt sätt att agera och vara.

Många av oss arbetar för förändring, men större aktioner och fler aktörer behövs akut.

Många djurarter lider mycket av klimatförändringarna, även om de inte är orsaken till det. Detsamma gäller även naturmiljöer som ständigt förstörs på grund av klimatförändringarna. Klimatförändringarna berör och kommer att beröra allt fler människors vardag och kultur. Jag hoppas att människors, naturens och djurens lidande skulle minska.

En av mina största önskningar är att det i framtiden inte längre skulle bli tal om klimatförändringar eller åtminstone försämringar, för i framtiden skulle utvecklingen redan ha gått till det bättre och klimatförändringarna skulle ha stoppats. Vi skulle kunna fokusera på positiv utveckling.

Möjligheten ligger i våra egna händer.

.Akryylimaalaus Acrylic painting Akrylmålning 38 x46

Teos on myytävänä. Tiedustelut: Konstverket är till salu. Kontakt: The artwork is for sale. Contact:

artsylvia@outlook.com